വിധവ പെൻഷൻ : പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം സൂക്ഷിക്കണം

വിധവ പെൻഷൻ : പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം സൂക്ഷിക്കണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട: വിധവ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളും, 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിത പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളും പുനർ വിവാഹിത/വിവാഹിത അല്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവായി.

2023 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ വിധവ/അവിവാഹിത പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളിൽ, 2024 ജനുവരി 1ന് 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത വിധവകളുടെയും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പുനർ വിവാഹിത/ വിവാഹിത അല്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ സേവന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ അപ്പ്-ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി 2023 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

സാക്ഷ്യപത്രം അപ്-ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കാരിൽനിന്നും സമയം അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *