ഭാരതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ വൈവിധ്യം ഒരു കുടക്കീഴിലൊരുക്കി സെന്റ് ജോസഫ്സിലെ സുന്ദരികൾ

ഭാരതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ വൈവിധ്യം ഒരു കുടക്കീഴിലൊരുക്കി സെന്റ് ജോസഫ്സിലെ സുന്ദരികൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട : വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളും ഭക്ഷണ രീതികളും വസ്ത്രധാരണവും സ്വായത്തമാക്കിയ ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തനിമ ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റ് ജോസ്ഫ്സ് കോളേജിൽ “എത്ത്നിക് ഡേ” ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വർണാഭമായ…

സൗന്ദര്യം