പതിനാലാമത് ദേശീയ പല്ലാവൂർ താളവാദ്യ മഹോത്സവം : ചെറുവത്തൂർ ശ്രീഹരിയുടെ തായമ്പക – തൽസമയ ദൃശ്യങ്ങൾ

    • 📸 Look at this post on Facebook https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=6883848484986246&id=100064582603919&mibextid=PkCAf5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *