ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി :ഒരു കോടി രൂപ ചെലവാക്കി നവീകരിക്കുമെന്ന്മന്ത്രി ഡോ ആർ ബിന്ദു

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി :ഒരു കോടി രൂപ ചെലവാക്കി നവീകരിക്കുമെന്ന്മന്ത്രി ഡോ ആർ ബിന്ദു ഇരിങ്ങാലക്കുട : നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന്…