ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വാർത്തകൾ “പ്രതിബദ്ധത ജനങ്ങളോട് മാത്രം” എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കൊണ്ട്‌ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം – ഓരോ ദിവസത്തെയും വാർത്തകൾ കാണാം.

23/03/18:

todays news bullettin

irinjalakuda times news 23-3-2018ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം…

Posted by Irinjalakuda Times on Friday, March 23, 2018

 

22/03/18:

irinjalakuda times news 22-3-2018

irinjalakuda times news 22-3-2018ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം…

Posted by Irinjalakuda Times on Thursday, March 22, 2018

21/03/18:

Irinjalakuda Times News 21-3-2018

Irinjalakuda Times News 21-3-2018ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ …

Posted by Irinjalakuda Times on Wednesday, March 21, 2018

20/03/18:

Irinjalakuda Times News 20-3-2018

Irinjalakuda Times NEWS 20-3-2018ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ …

Posted by Irinjalakuda Times on Tuesday, March 20, 2018

18/03/18:

Irinjalakuda Times News Bulletin 18-3-2018

Irinjalakuda Times News Bulletin 18-3-2018ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം… കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ….www.irinjalakudatimes.com സന്ദർശിക്കുക…

Posted by Irinjalakuda Times on Sunday, March 18, 2018

 

17/03/18:

IRINJALAKUDA TIMES NEWS BULLETIN 17-3-18

Irinjalakuda Times News 17-3-18ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം…

Posted by Irinjalakuda Times on Saturday, March 17, 2018

16/03/2018:

Irinjalakuda Times News 16 -3-18ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം…

Posted by Irinjalakuda Times on Friday, March 16, 2018

15/03/2018:

news 15-3-18

Irinjalakuda Times News 15-3-18ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം…

Posted by Irinjalakuda Times on Thursday, March 15, 2018

14/03/2018:

Irinjalakuda Times News 14-3-2018ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ….

Posted by Irinjalakuda Times on Wednesday, March 14, 2018

13/03/2018:

Irinjalakuda Times news bulletin 13-3-2018ഇന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് വാർത്തകൾ…ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ…ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കയച്ചു തരാം.നിങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ…*ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.9746531899, mail id: ijktimes@gmail.com*Follow Our Facebook page on*https://www.facebook.com/IJKTimes/*

Posted by Irinjalakuda Times on Tuesday, March 13, 2018