സുവര്‍ണ പുരുഷന്‍ – ട്രൈലെര്‍


“സുവർണ്ണ പുരുഷ്യൻ” മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപെടട്ടെ!!!

Release Date: March 2, 2018

Genre: Comedy

Studio: Chetana

About
An upcoming movie about Mohanlal fans from a small town…

Impressum
Suvarna Purushan is the directorial debut of Sunil Puveily. Innocent plays the lead role of Rappayi, a hardcore Mohanlal fan.[5] Rappayi works in a fictional theatre named Mary Matha. The film is a take on peoples admiration towards actor Mohanlal. Puveily who had previously directed documentary films initially thought of making Suvarna Purushan as a documentary film. It was completely filmed in and around Irinjalakuda, Kerala.

Starring

Innocent
Lena
Sreejith Ravi
Sasi Kalinga
Bijukuttan

Directed By

Sunil Puveily

Written By: Sunil Puveily

Screenplay By: Sunil Puveily

Produced By: JL Films