ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 25 പേർക്ക് ഇന്ന് (ജൂൺ 12) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഇന്ന് 1 മരണം.

 

1) 58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4

2) 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4

3) 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8

4) 73 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8

5) 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

6) 48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

7) 72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

8) 22 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

9) 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11

10) 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 12

11) 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 12

12) 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 13

13) 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14

14) 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14

15) 17 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14

16) 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 18

17) 6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 18

18) 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 18

19) 6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 18

20) 4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 18

21) 43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 18

22) 35 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 22

23) 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32

24) 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 33

25) 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 35

1)ഹോം quarantine
Male-857
Female-331
Total-1188
2) വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ്-268
3)ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ്-19
4)ആകെ മരണം-59