ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 17 പേർക്ക് ഇന്ന് (മെയ് 14) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

1) 36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
2) 16 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 1
3) 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 1
4) 22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
5) 70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
6) 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3
7) 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 4
8) 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
9) 56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
10) 59 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
11) 62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
12) 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
13) 25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 14
14) 44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
15) 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 31
16) 21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35
17) 50 വയസ്സുള് പുരുഷൻ വാർഡ് 35

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1792

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 504

ആകെ മരണം 43