ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 9 പേർക്ക് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 07) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 499 പേർ

 

1. 21 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്- 14

2. 26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്- 25

3. 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ് – 35

4. 57 വയസ്സുളള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 35

5. 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ – വാർഡ്- 35

6. 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ്- 35

7. 6 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ്- 35

8. 1 വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞ്- വാർഡ്-35

9. 1 വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞ്- വാർഡ്- 35

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 2086

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 27

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 174

ആകെ മരണം – 24

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 499 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 498 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 366 പുരുഷന്മാരും, 132 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 56 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 35 പുരുഷന്മാരും 21 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്