ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 5 പേർക്ക് ഇന്ന് (മാർച്ച് 04) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 353 പേർ

 

1. 56 വയസ്സുളള സ്ത്രീ – വാർഡ് 21

2. 16 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ് – 21

3. 34വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ് – 21

4. 40 വയസ്സുളള സ്ത്രീ -വാർഡ് – 34

5. 26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് 34

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1913

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 23

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 156

ആകെ മരണം – 24

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 353 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 352 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 238 പുരുഷന്മാരും, 114 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 59 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 38 പുരുഷന്മാരും 21 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്