ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 4 പേർക്ക് ഇന്ന് (മാർച്ച് 03) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 345 പേർ

 

1. 55 വയസ്സുളള പുരുഷൻ – വാർഡ് 24

2. 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ -വാർഡ് – 31

3. 26 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ് -31

4. 34 വയസ്സുളള പുരുഷൻ -വാർഡ് – 38

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1909

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 23

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 152

ആകെ മരണം – 24

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 345 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 345 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 232 പുരുഷന്മാരും, 113 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 56 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 36 പുരുഷന്മാരും 20 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്