നിര്യാതയായി കുഞ്ഞിക്കാവുമ്മ

 

പുല്ലൂർ നമ്പ്യാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഭാര്യ കാരേക്കാട്ട് കുഞ്ഞിക്കാവുമ്മ (103) നിര്യാതയായി.

സംസ്ക്കാരം നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

മക്കൾ:

രമണി
ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി
നാരായണൻ (Late)
ശാന്ത (Late)
രാമൻകുട്ടി (Late)

മരുമക്കൾ:

സരോജം
ബാലചന്ദ്രൻ
പ്രഭാകരൻ നായർ (Late)
ശോഭ