നിര്യാതയായി – ചക്കിക്കുട്ടി


കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി : ഏരിമ്മൽ പരേതനായ കുഞ്ഞിക്കോരൻ ഭാര്യ ചക്കിക്കുട്ടി (80) നിര്യാതയായി.

സംസ്കാരം നടത്തി

മക്കൾ : മോഹൻദാസ് (റിട്ട എഞ്ചിനീയർ, കെ എസ് ഇ ബി, കെ പി എം എസ് വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ഏരിയ യൂണിയൻ പ്രസിഡണ്ട്), സതി, മണി, മിനി, സുഭാഷിണി (ഒ ഇ എൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, മുളന്തുരുത്തി), സുമേഷ്.

മരുമക്കൾ : മിനി, ശശി, കേശവൻ, അയ്യപ്പൻ, സതീഷ് കുമാർ.