ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 4 പേർക്ക് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 390 പേർ


 

1. 60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 7

2. 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 14

3. 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 15

4. 56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 34

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1860

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 24

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 157

ആകെ മരണം – 23

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 390 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 390 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 255 പുരുഷന്മാരും, 135 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 0 പേരാണുള്ളത്.

0 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 45 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 35 പുരുഷന്മാരും 10 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്