ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 8 പേർക്ക് ഇന്ന് (ജനുവരി 24) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 362 പേർ


 

1. 72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 11

2. 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 19

3. 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25

4. 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 29

5. 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 31

6. 60 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 31

7. 29 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ -വാർഡ് -31

8. 66 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1573

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 28

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 123

ആകെ മരണം – 20

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 362 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 361 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 237 പുരുഷന്മാരും, 124 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 56 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 44 പുരുഷന്മാരും 12 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്