ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 18 പേർക്ക് ഇന്ന് (ജനുവരി 14) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 386 പേർ


 

1. 46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 6

2. 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10

3. 42 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 14

4. 23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 14

5. 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 19

6. 43 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 19

7. 60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 22

8. 69 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23

9. 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23

10. 34 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 23

11. 5 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 23

12. 2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 23

13. 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 26

14. 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 37

15. 67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39

16. 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 39

17. 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39

18. 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 40

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1482

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 23

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 79

ആകെ മരണം – 20

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 386 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 386 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 255 പുരുഷന്മാരും, 131 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 0 പേരാണുള്ളത്.

0 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 62 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 48 പുരുഷന്മാരും 14 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്