ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 3 പേർക്ക് ഇന്ന് (ജനുവരി 11) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 404 പേർ


 

1. 65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 3

2. 63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 23

3. 33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 27

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1447

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 23

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 72

ആകെ മരണം – 20

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 404 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 404 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 267 പുരുഷന്മാരും, 137 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 0 പേരാണുള്ളത്.

0 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 59 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 47 പുരുഷന്മാരും 12 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്