ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 14 പേർക്ക് ഇന്ന് (ജനുവരി 09) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 417 പേർ


 

1. 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 1

2. 39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 4

3. 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 6

4. 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 14

5. 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17

6. 39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 18

7. 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 27

8. 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 27

9. 59 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29

10. 58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 29

11. 18 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 31

12. 41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 34

13. 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 34

14. 66 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 37

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1437

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 23

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 81

ആകെ മരണം – 20

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 417 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 416 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 277 പുരുഷന്മാരും, 139 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 64 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 51 പുരുഷന്മാരും 13 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്