ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 346 പേർ


 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 02) ആകെ 346 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 345 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 208 പുരുഷന്മാരും, 137 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 1 പേരാണുള്ളത്.

1 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 52 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 43 പുരുഷന്മാരും 09 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്