ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 2 പേർക്ക് ഇന്ന് (ഡിസംബർ 02) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 2

2. 52 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 5

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1118

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 15

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 76

ആകെ മരണം – 14