ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 13 പേർക്ക് ഇന്ന് (ഡിസംബർ 01) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 1

2. 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 8

3. 68 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11

4. 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11

5. 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 22

6. 14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 22

7. 54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 29

8. 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29

9. 65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 30

10. 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 30

11. 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 33

12. 33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 35

13. 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 38

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1116

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 14

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 84

ആകെ മരണം – 14