ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 336 പേർ


 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (നവംബർ 30) ആകെ 336 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 334 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 202 പുരുഷന്മാരും, 132 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 2 പേരാണുള്ളത്.

2 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 46 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 37 പുരുഷന്മാരും 09 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്