ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 1 ആൾക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1104

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 15

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 81

ആകെ മരണം – 14