ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 6 പേർക്ക് ഇന്ന് (നവംബർ 29) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 4

2. 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16

3. 38 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17

4. 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25

5. 88 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 26

6. 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 30

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1103

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 18

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 83

ആകെ മരണം – 14