ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 333 പേർ


 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (നവംബർ 29) ആകെ 333 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 330 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 198 പുരുഷന്മാരും, 132 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 3 പേരാണുള്ളത്.

3 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 44 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 35 പുരുഷന്മാരും 09 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്