ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 330 പേർ


 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (നവംബർ 28) ആകെ 330 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 328 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 199 പുരുഷന്മാരും, 129 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 2 പേരാണുള്ളത്.

2 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 43 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 37 പുരുഷന്മാരും 06 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്