ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 6 പേർക്ക് ഇന്ന് (നവംബർ 28) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 5

2. 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 16

3. 81 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 20

4. 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25

5. 39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 25

6. 54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 32

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1096

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 22

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 93

ആകെ മരണം – 14