ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 9 പേർക്ക് ഇന്ന് (നവംബർ 22) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 12

2. 62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16

3. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16

4. 23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 18

5. 45 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29

6. 38 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 29

7. 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 29

8. 12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 29

9. 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 35

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1055

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 28

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 121

ആകെ മരണം – 14