ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 365 പേർ

 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (നവംബർ 20) ആകെ 365 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 365 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 224 പുരുഷന്മാരും, 141 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 0 പേരാണുള്ളത്.

0 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 49 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 40 പുരുഷന്മാരും 09 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്