ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 3 പേർക്ക് ഇന്ന് (നവംബർ 20) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 74 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10

2. 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10

3. 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1040

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 33

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 127

ആകെ മരണം – 14