ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 10 പേർക്ക് ഇന്ന് (നവംബർ 19) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


 

1. 33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 3

2. 58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16

3. 45 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 16

4. 21 വയസ്സുള്ള സ്‌ത്രീ-വാർഡ് – 16

5. 19 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 16

6. 52 വയസ്സുള്ള സ്‌ത്രീ-വാർഡ് – 16

7. 73 വയസ്സുള്ള സ്‌ത്രീ-വാർഡ് – 26

8. 50 വയസ്സുള്ള സ്‌ത്രീ-വാർഡ് – 26

9. 26 വയസ്സുള്ള സ്‌ത്രീ-വാർഡ് – 30

10. 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 38

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1037

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 35

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 141

ആകെ മരണം – 14