ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 181 പേർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23) ആകെ 181 പേരാണുള്ളത്.

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 177 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 139 പുരുഷന്മാരും, 38 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 4 പേരാണുള്ളത്.

3 പുരുഷന്മാരും 1 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 57 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 47 പുരുഷന്മാരും 10 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 266

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 46

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 33