ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 7 പേർക്ക് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

1. 56 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 6

2. 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 6

3. 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 11

4. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 15

5. 66 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 25

6. 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 25

7. 21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 29