ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 14 പേർക്ക് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 22) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


1. 61 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 5

2. 36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 7

3. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 9

4. 22 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 9

5. 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 9

6. 53 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 14

7. 65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 19

8. 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 26

9. 30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 29

10. 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 35

11. 80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 40

12. 37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 40

13. 14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 40

14. 9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 40