തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 86 പേർക്ക് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 05) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു


1. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 60 പുരുഷൻ.

2. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 60 പുരുഷൻ.
3. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 53 പുരുഷൻ.
4. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിള്ളി – 51 പുരുഷൻ.
5. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 41 പുരുഷൻ.
6. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- മുണ്ടത്തിക്കോട് – 40 പുരുഷൻ.
7. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 49 സ്ത്രീ
8. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പഴയന്നൂർ – 30 പുരുഷൻ.
9. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- കുഴൂർ – 32 സ്ത്രീ
10. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 73 സ്ത്രീ
11. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 14 പെൺകുട്ടി
12. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 46 സ്ത്രീ
13. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 23 സ്ത്രീ
14. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 58 പുരുഷൻ
15. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര – 15 ആൺകുട്ടി.
16. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റ- വേളൂർക്കര – 50 പുരുഷൻ
17. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര – 23 പുരുഷൻ
18. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര – 61 പുരുഷൻ
19. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 11 ആൺകുട്ടി.
20. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-കൊടകര – 15 പെൺകുട്ടി
21. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-കൊടകര – 13 പെൺകുട്ടി
22. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ-കൊടകര – 35 സ്ത്രീ
23. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 63 സ്ത്രീ
24. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 38 പുരുഷൻ
25. കെ.എൽ.എഫ് ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻചിറ – 26 സ്ത്രീ
26. കുന്ദംകുളം ക്ലസ്റ്റർ – മമ്മിയൂർ – 31 പുരുഷൻ
27. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- പോർക്കുളം – 43 പുരുഷൻ.
28. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 38 സ്ത്രീ
29. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 11 ആൺകുട്ടി.
30. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 17 ആൺകുട്ടി.
31. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 36 പുരുഷൻ.
32. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര-53 സ്ത്രീ
33. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര-37 പുരുഷൻ.
34. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂർക്കര- 60 പുരുഷൻ.
35. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചേർപ്പ് – 62 പുരുഷൻ.
36. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 10 ആൺകുട്ടി
37. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 25 സ്ത്രീ.
38. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് – 1 ആൺകുട്ടി.
39. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 35 പുരുഷൻ
40. സമ്പർക്കം- കുഴൂർ – 44 പുരുഷൻ
41. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി – 14 പെൺകുട്ടി.
42. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി – 17 പെൺകുട്ടി.
43. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 28 സ്ത്രീ.
44. സമ്പർക്കം- നടത്തറ – 37 സ്ത്രീ.
45. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 2 ആൺകുട്ടി.
46. സമ്പർക്കം- കോലാഴി – 41 പുരുഷൻ.
47. സമ്പർക്കം- വടക്കേക്കര – 23 പുരുഷൻ.
48. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 33 പുരുഷൻ.
49. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 41 പുരുഷൻ.
50. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 31 സ്ത്രീ.
51. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 61 പുരുഷൻ.
52. സമ്പർക്കം- വേലൂർ – 38 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 61 പുരുഷൻ.
54. സമ്പർക്കം- തെക്കുംകര – 48 സ്ത്രീ
55. സമ്പർക്കം- തെക്കുംകര – 57 പുരുഷൻ.
56. സമ്പർക്കം- കണ്ടാണശ്ശേരി – 21 പുരുഷൻ.
57. സമ്പർക്കം- കണ്ടാണശ്ശേരി – 24 പുരുഷൻ.
58. സമ്പർക്കം- തോളൂർ – 41 സ്ത്രീ
59. സമ്പർക്കം- വിയ്യൂർ – 49 പുരുഷൻ.
60. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 30 സ്ത്രീ
61. സമ്പർക്കം – നടവരമ്പ് സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ
62. സമ്പർക്കം – തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 23 പുരുഷൻ
63. സമ്പർക്കം – കയ്പമംഗലം സ്വദേശി – 74 സ്ത്രീ
64. സമ്പർക്കം – കുരിയച്ചിറ സ്വദേശി – 33 സ്ത്രീ
65. സമ്പർക്കം – ചെമ്പൂക്കാവ് സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ
66. സമ്പർക്കം – ചൊവ്വന്നൂർ സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ
67. സമ്പർക്കം – പെരുവനം സ്വദേശി – 60 സ്ത്രീ
68. സമ്പർക്കം – വെസ്റ്റ് ബസാർ – 22 പുരുഷൻ
69. സമ്പർക്കം – മുണ്ടത്തിക്കോട് സ്വദേശി – 66 പുരുഷൻ
70. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 48 സ്ത്രീ.
71. റിയാദിൽ നിന്ന് വന്ന തൃക്കൂർ സ്വദേശി – 38 പുരുഷൻ.
72. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണശ്ശേരി സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ
73. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണശ്ശേരി സ്വദേശി – 14
74. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണശ്ശേരി സ്വദേശി – 8
75. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണശ്ശേരി സ്വദേശി – 24
76. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന നടത്തറ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ
77. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 27 പുരുഷൻ
78. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന പുത്തൂർ സ്വദേശി – 29 പുരുഷൻ
79. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന പെരുവമ്പ് സ്വദേശി – 30 പുരുഷൻ
80. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി -44 പുരുഷൻ
81. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന പൊയ്യ സ്വദേശി – 53 പുരുഷൻ
82. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 29 സ്ത്രീ
83. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 40 പുരുഷൻ
84. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന വേളൂക്കര സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ
85. യു.എ.ഇ.യിൽ നിന്ന് വന്ന കയ്പമംഗലം സ്വദേശി – 30 പുരുഷൻ
86. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ