നിര്യാതനായി


തിലകൻ

ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടുംബ കോടതി റിട്ട. സൂപ്രണ്ട് കുരുവിലശ്ശേരി കരിയാടൻ വീട്ടിൽ തിലകൻ (57) നിര്യാതനായി.

സംസ്കാരം നടത്തി.

ഭാര്യ :

കൊട്ടാരത്തു മഠത്തിൽ അംബിക വർമ്മ

മക്കൾ:

ആതിര (നെസ്റ്റ് ഇൻ ഫോർമാറ്റിക് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, കൊച്ചി)

ആദർശ്

മരുമകൻ :

നിഖിൽ (നെസ്റ്റ് ഇൻ ഫോർമാറ്റിക് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, കൊച്ചി)