രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എത്തിയതിന്റെ ഓർമക്കായി നീഡ്‌സ് സ്‌മൃതി ദിനം ആചരിച്ചു


ഇരിങ്ങാലക്കുട:രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എത്തിയതിന്റെ ഓർമക്കായി നീഡ്‌സ് സ്‌മൃതി ദിനം ആചരിച്ചു.ഇതോടനുബന്ധിച്ചു ഗാന്ധിപ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും ഗാന്ധിജിയും ഇരിങ്ങാലക്കുടയും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണവും നടന്നു.ദേശ ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഗാന്ധിസ്‌മൃതിഗാനങ്ങളൂം നടത്തിയാണ് സ്‌മൃതിദിനം ആചരിച്ചത്.

ഹരിജൻ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ 1934 ജനുവരി 10  നു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഗാന്ധിജി എത്തി ചേർന്നപ്പോൾ ഗാന്ധിജി വിശ്രമിച്ച തിരുവിതാംകൂർ സത്രമായ ഇന്നത്തെ പൊതുമരാമത്തു റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ  സ്ഥാപിച്ചുട്ടള്ള ഗാന്ധി പ്രതിമയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മുൻ സർക്കാർ ചീഫ് വിപ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പ്രൊഫ.ആർ.ജയറാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ബോബി ജോസ്, എം.എൻ.തമ്പാൻ, കെ.പി.ദേവദാസ്, ഗുലാം മുഹമ്മദ്. മുഹമ്മദാലി കറുകത്തല, ഉമ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു