ഷീ സ്മാർട്ട്‌ ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു